Tillsammans med uppdragsgivaren arbetar vi fram en praktiskt användbar kommunikationsplan där vi utgår från era behov och verksamhet.

Vad är kommunikation?

Kommunikation är en central och mångfacetterad process som innebär att information, idéer, känslor och tankar överförs mellan individer eller grupper. Det är en grundläggande aspekt av mänskligt samhälle och interaktion, och det kan ske på många olika sätt och nivåer. Det kan vara både strategisk kommunikation, praktisk kommunikation och visuell kommunikation.

En kommunikationsstrategi är riktlinjer för ett företags all kommunikation såväl den interna som den externa. Kommunikationsstrategin kan bland annat omfatta huvudbudskap, målgrupper, argumentation, tonläge, grafisk profil, positionering och informationskanaler.

All kommunikation i ett företag eller i en organisation ska utgå från dess mål och verksamhet. Kommunikation är ett verktyg för att uppnå företagets mål och visioner. First PR kan hjälpa er och ert företag att kartlägga er interna och externa kommunikation. Utgångspunkten och grunden för ett varumärke börjar oftast genom en affärsidé och en vision, men det faktiska varumärket bestäms av kunden: det är kundens bild av företaget som skapar varumärket. Alla företag, myndigheter och organisationer har ett varumärke, vare sig de vill det eller inte. Det är viktigt att vara medveten om att det är medarbetarna som förmedlar bilden av företaget till kunderna.

First PR hjälper dig att genom kommunikation etablera och bygga varumärken och öka förståelsen hos alla inblandade genom att ha ett starkt varumärke. Du får hjälp med att ta fram en kommunikationsstrategi och en kommunikationsplan för den interna och den externa kommunikationen. Ett dokument som är er kommunikationsstrategi för just ert företag.

Hur går det till?

Det kan vara med en gemensam workshop eller genom att vi analyserar den befintliga kommunikationsplattformen/kommunikationsstrategin som uppdragsgivaren redan har. Ibland kan man behöva göra en djupare analys med enkätundersökningar, intervjuer och fokusgrupper med både ledningen, personalen och företagets kunder. Vi startar alltid våra uppdrag med att möta våra uppdragsgivare där vi ställer många frågor för att kunna få en så god bild av vilket behov som finns och vilken hjälp som behövs. Hur vi sedan går vidare beror alltid på uppdragsgivarens behov. För att få ett starkt företag och ett varumärke som är starkt och positivt laddat behöver man arbeta med kontinuitet. All kommunikation ska göras med kontinuitet. För att inte den framtagna nya kommunikationsstrategin ska bli en skrivbordsprodukt hjälper vi till att gå från ord till handling.

Poängen med att arbeta fram en kommunikationsplattform är ju att hela företaget/organisationen ska lyckas att kommunicera ett entydigt, engagerat och starkt varumärke. Eller kanske ni har andra värdeord i ert varumärke som ni vill kommunicera?Vet ni inte vilka värdeord ni har i er organisation? Det kommer ni att ha efter att vi tillsammans analyserat fram era mål med just er kommunikation. Välkommen att ta kontakt för att få veta mer om hur vi kan hjälpa just dig! Du kan även ta del av våra case för att få ytterligare en inblick i hur vi arbetar

”If I were down to my last dollar, I would spend it on Public Relations”

Bill Gates